Spring naar content

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

De algemene verkoopvoorwaarden (de "AV") bepalen de voorwaarden voor de verkoop van diensten en producten (de "Producten") door de erkende coöperatieve vennootschap Urbike, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1190 van Volxemlaan 233, Vorst ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 692.733.319, (hierna "Urbike"), aan haar klant (hierna de "Klant"). 

Urbike en de Klant worden gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" of, individueel, als een "Partij". 

Tenzij schriftelijk anders door Urbike aangegeven, zijn alle bij Urbike geplaatste bestellingen onderworpen aan de AV. De terugzending van de door de Klant ondertekende offerte impliceert zijn volledige aanvaarding van deze AV. 

Elke bestelling (de "Bestelling") gaat gepaard met een betalingsverplichting en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de AV, de uitdrukkelijke afstand van elke algemene / specifieke aankoop voorwaarden, en elk ander document of uitwisseling voorafgaand aan de Bestelling, of daaropvolgend en niet geformaliseerd door een uitdrukkelijke wijziging, schriftelijk en ondertekend door beide partijen. 

Artikel 2. Betaling en facturering

2.1. Prijzen 

De prijzen van de producten worden vastgesteld volgens de economische voorwaarden die gelden op de dag waarop de offerte wordt opgemaakt. De in de offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, leverings- en transportkosten en andere door de Klant verschuldigde belastingen en kosten. 

De toepasselijke prijs is die welke van kracht is op het ogenblik van het sluiten van het contract en waarvan de Cliënt erkent kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. 

De offertes van Urbike zijn geldig voor een periode van één (1) maand vanaf hun opstelling. Na deze periode zijn zij niet langer bindend voor Urbike en kunnen zij volgens de gebruikelijke praktijken worden herzien. 

2.2. Betaling 

Tenzij schriftelijk anders door Urbike aangegeven, zijn de door Urbike uitgeschreven facturen betaalbaar door overschrijving met op het op de factuur vermelde nummer.

Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van Urbike betaalbaar binnen vijftien (15) dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur, zonder korting en op de zetel van Urbike. Urbike behoudt zich het recht voor om contante betaling te eisen voor elke verkoop van een product aan een nieuwe klant. 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van enig verschuldigd bedrag op de vervaldag behoudt Urbike zich het recht voor een rente van 12% per jaar in rekening te brengen, onverminderd haar recht om een redelijke vergoeding te vorderen voor eventuele incassokosten als gevolg van de te late betaling. Urbike behoudt zich tevens het recht voor om de klant een boete van 15% van het factuurbedrag in rekening te brengen. 

2.3 Geschillen 

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet, op straffe van verval, Urbike binnen zeven (7) dagen na de factuur bereiken en per aangetekende brief worden toegezonden. Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als onherroepelijk aanvaard door de klant. 

In geval van betwisting tussen partijen, ongeacht de oorzaak van de betwisting en niettegenstaande het bestaan ervan, worden de facturen die op het tijdstip van de betwisting niet worden betwist, geacht te zijn aanvaard en moeten zij worden betaald. Er kan geen compensatie zijn tussen de door de Klant gevorderde schadevergoeding en de niet-betwiste facturen. 

In geval van afwijzing door Urbike van de betwisting van de klant, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 3. Resolutieve clausule

In geval van wanbetaling 30 (dertig) dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, kan Urbike de verkoop ontbinden ten nadele van de in gebreke blijvende partij, indien deze dertig (30) kalenderdagen na een specifieke ingebrekestelling terzake, betekend per aangetekende brief, nog steeds in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, onverminderd haar recht om volledige vergoeding van haar schade te vorderen.

Artikel 4. Clause van eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de Producten aan de Klant zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de Prijs in hoofdsom en toebehoren, ongeacht de datum van levering van de Producten. Betaling wordt pas geacht te zijn verricht na daadwerkelijke ontvangst van de prijs door Urbike. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door Opdrachtgever van de prijs, kan Urbike de aan Opdrachtgever geleverde Producten terugnemen.

Artikel 5. Leveringstermijn

Het tijdstip van uitvoering van de orders wordt slechts ter indicatie en informatie gegeven. De eventuele overschrijding van deze termijnen kan in geen geval aanleiding geven tot de ontbinding van het contract, noch tot enige andere vorm van schadevergoeding. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn zon- en feestdagen sluitingsdagen van Urbike.

Storingen in productie, transport, verzendingen, werkonderbrekingen om technische redenen, oorlog, aanval, staking, onvoldoende aanvoer van grondstoffen, niet-conforme of niet-punctuele aanvoer of elke andere oorzaak die buiten de controle van Urbike valt, zijn allemaal gevallen van overmacht die de vertraging in de uitvoering van bestellingen toestaan en rechtvaardigen.

Artikel 6. Levering - overdracht van risico

6.1. 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het tussen de partijen overeengekomen leveringsadres. De Klant is verplicht de bestelde Producten af te nemen op de overeengekomen leveringsdata. Indien de Producten bij aflevering niet door Opdrachtgever in ontvangst worden genomen, is Urbike bevoegd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan ten behoeve van Opdrachtgever. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting van de Cliënt evenwel niet op. 

6.2. 

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen worden de Producten geacht te zijn geleverd conform de technische specificaties beschreven in de bestelling en in goede staat van onderhoud en verpakking en geschikt voor gebruik (hierna de "Levering"), wanneer zij ter beschikking worden gesteld van de Klant in de voormelde lokalen. 

6.3. 

De overdracht van het risico van verlies en verslechtering van de producten aan de Klant vindt plaats bij vertrek van de producten uit de bedrijfsruimten van Urbike, waarbij de producten voor risico van de Klant reizen. 

6.4. 

Elke wijziging die later door de Klant wordt gevraagd en die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst of elke extra dienst die nodig is om aan de behoeften van de Klant te voldoen, brengt extra kosten met zich mee en kan leiden tot een verlenging van de leveringstermijn. 

Artikel 7. Product garanties

7.1. Productgarantie 

7.1. 1 

Elke garantie is uitgesloten in geval van (i) wanbetaling van de Producten door de Klant, (ii) defect als gevolg van normale slijtage van de Producten, (iii) abnormaal gebruik en/of niet in overeenstemming met de AV en/of wetgeving en/of bestemming en/of gebruiksvoorwaarden van de Producten, (iv) wijziging, aantasting of verandering van de Producten door de Klant of enige derde partij die niet door Urbike is geautoriseerd, (v) combinatie van het Product met een niet door Urbike geleverd of goedgekeurd onderdeel, (vi) tussenkomst van een niet door Urbike erkende derde voor een reparatie en/of enige handeling met betrekking tot de Producten (Voor een lijst van erkende derden voor een reparatie of enige handeling met betrekking tot de Producten, is het raadzaam Urbike te raadplegen), (vii) gebrek aan onderhoud of nalatigheid van de Klant, of (viii) overmacht. 

7.1.2. 

De Klant verbindt zich ertoe de kwaliteit en de kwantiteit van de hem geleverde Producten op het ogenblik van hun ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Elke klacht over een zichtbaar gebrek of een gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de geleverde producten moet binnen 7 dagen na levering van de producten aan Urbike worden gemeld. 

De aanvaarding van de Producten door de Klant of zijn gevolmachtigden heeft betrekking op elk zichtbaar gebrek dat bij de levering kan worden vastgesteld, d.w.z. alle gebreken die de Klant kon ontdekken op het ogenblik van de levering of binnen vijf (5) kalenderdagen na de zorgvuldige en ernstige controle. 

7.1.3. 

Urbike garandeert de producten tegen verborgen gebreken voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering. 

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet de klant Urbike op de hoogte brengen van elk verborgen gebrek aan het product binnen vijftien (15) dagen na de ontdekking van een dergelijk gebrek of vanaf het moment dat hij het redelijkerwijs had kunnen ontdekken. 

De garantie van Urbike is uitsluitend beperkt tot ofwel de reparatie of vervanging van defecte producten, ofwel de terugbetaling of vermindering van de factuurprijs, zonder verdere compensatie. De garantie vervalt na deze periode van één jaar. 

Elke rechtsvordering in verband met verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen dertig (30) dagen nadat de koper de gebreken heeft ontdekt, of vanaf het moment waarop hij deze redelijkerwijs had kunnen ontdekken, of vanaf de dag waarop gesprekken voor een minnelijke schikking mislukken. 

7.1.4. 

Voor onderdelen die niet door Urbike zijn vervaardigd en in het product zijn verwerkt, geldt de garantie van de fabrikant van het onderdeel. In geval van een geschil behoudt Urbike zich het recht voor de genoemde fabrikant voor garantie aan te spreken. 

7.2. Terugzending van producten 

Geen enkel product mag aan Urbike worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke terugzending van Producten moet gebeuren tijdens de garantieperiode. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn in ieder geval voor rekening van de Klant. 

De Klant zal de verpakte Producten (in hun oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking van gelijkwaardige kwaliteit) afleveren bij de door de Klant aangewezen en betaalde vervoerder. De Klant neemt de formaliteiten en kosten van verzending op zich, staat in voor het vervoer en draagt het risico van verlies en beschadiging van de Producten. De risico-overdracht wordt van kracht wanneer Urbike het product in bezit neemt.

7.3. Transport van voedingsmiddelen

De opdrachtgever is in de ogen van het FAVV verantwoordelijk voor de traceerbaarheid en de verplichte melding van de door Urbike geleverde voedingsmiddelen.

De informatie op de etiketten moet overeenstemmen met de wettelijke voorschriften en gezondheidsverklaringen, met de behoeften inzake traceerbaarheid en met de documenten die de producten vergezellen. 

De uiterste data voor consumptie, verkoop of minimale houdbaarheid van de toevertrouwde producten, de temperaturen voor bewaring, opslag, vervoer en levering worden bepaald door de toepasselijke regelgeving.

Artikel 8. Gegevensbescherming

8.1. 

Door eenvoudigweg een bestelling te plaatsen bij Urbike, geeft de klant Urbike uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en om deze te gebruiken voor de volgende doeleinden: 

  • De uitvoering van de bestelling (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van laatstgenoemde zijn genomen); 
  • Klantenbeheer (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen); 
  • Marketingactiviteiten om de producten van Urbike te informeren en te promoten (gerechtvaardigd belang om haar activiteiten bij de klant te promoten). 

8.2

De Klant die niet wenst te worden verzocht door Urbike in het kader van direct marketing acties kan, op elk moment, en door contact op te nemen met Urbike, zich verzetten tegen de Behandeling. 

8.3.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende gegevensbescherming kan de klant Urbike verzoeken om toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens, om rectificatie van die gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, om beperking van de verwerking of om verwijdering van zijn gegevens. De klant heeft ook het recht op overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens voor de duur van de verwerking van gegevens door Urbike. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

Het beleid van urbike inzake gegevensbescherming kan op schriftelijk verzoek aan de klant worden toegezonden via info@urbike.be.

Artikel 9. Overmacht

9.1. 

Urbike kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die buiten haar macht liggen, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn, zoals oorlog, rellen, onrust, acties van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, stakingen of arbeidsgeschillen (inclusief die waarbij haar personeel betrokken is), onvoldoende aanvoer van grondstoffen of niet-conforme of ontijdige aanvoer.  

9.2. 

Indien Opdrachtgever zich op een dergelijke Overmacht beroept, is Urbike gerechtigd de Order op te schorten voor de duur van de Overmacht. 

9.3. 

Vertraging of niet-uitvoering van de Bestelling ten gevolge van Overmacht zal niet onderworpen zijn aan enige remedie. Indien de Overmacht langer duurt dan zestig (60) dagen na het optreden van de Overmacht, kunnen beide partijen de Bestelling van rechtswege beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1. 

Alle verplichtingen van Urbike die voortvloeien uit de AV zijn middelenverbintenissen. 

10.2. 

De Klant erkent dat het gebruik van fietskarren op de openbare weg onderworpen is aan wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld met betrekking tot het leeggewicht of geladen, de breedte van de aanhangwagen, ...) die specifiek zijn voor elk land en die zich zouden kunnen verzetten tegen het gebruik van het product op de openbare weg. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om, alvorens een Bestelling te plaatsen, bij de bevoegde autoriteiten na te gaan of de bestelde Producten mogen worden ingevoerd en gebruikt. In ieder geval zal de Klant bij de bevoegde autoriteiten alle nodige stappen ondernemen om toestemming te verkrijgen om het Product te verplaatsen of te parkeren

10.3. 

Urbike kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige compensatie of terugbetaling, noch verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, financieel of fysiek, die hieruit zou kunnen voortvloeien, zonder dat deze opsomming limitatief is: 

  • elk abnormaal gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met het gebruik waarvoor het Product bestemd is; 
  • het niet in acht nemen van de door Urbike verstrekte montage-instructies; 
  • elke wijziging van de producten of combinatie van de producten met enige apparatuur of voertuig die niet vooraf is goedgekeurd door Urbike; 
  • niet-naleving van de wettelijke vereisten van het land waar het Product wordt gebruikt; 
  • verlies van de goedkeuring van het voertuig waarop het product is bevestigd; 
  • elk ongeval bij het gebruik van de Producten; 
  • overmacht of elke oorzaak van externe oorsprong die ten tijde van het sluiten van dit contract redelijkerwijs niet te voorzien was. 

10.4. 

In gevallen waarin de verantwoordelijkheid van Urbike wordt ingeschakeld en zelfs in geval van bedrog of verborgen gebrek, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die uitsluitend is veroorzaakt door haar grove nalatigheid, met uitsluiting van alle andere schade zoals winstderving, winstderving, verstoring van de planning, of andere indirecte schade of verlies. 

10.5. 

In alle gevallen kan de eventueel door Urbike verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de prijs exclusief belasting die Urbike daadwerkelijk heeft ontvangen voor het product, waarop het geschil betrekking heeft. 

Artikel 11. Gebruik van de klantreferentie

Om de promotie van haar diensten op haar website en/of andere commerciële documentatie te verzekeren, kan Urbike gebruik maken van de referenties van de Klant.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

De technologie en know-how, al dan niet gepatenteerd, verwerkt in de Producten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten of Urbike (handelsmerken, handelsnaam, domeinnaam) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Urbike. 

De klant zal bij geen enkele autoriteit of administratie, titel(s) van intellectuele eigendom deponeren met betrekking tot de Producten, technologie en know-how van Urbike en/of op de onderscheidingstekens van deze laatste.

Artikel 13. Wijziging van de AV

Urbike behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de AV te wijzigen, die van toepassing zullen zijn op elke nieuwe bestelling, zelfs als deze op enigerlei wijze is gekoppeld aan een eerdere bestelling, en verzoekt de klant om deze volledig te lezen bij elke bestelling.

Artikel 14. Onder-aanneming

Het staat Urbike vrij om de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract uit te besteden aan een onderaannemer van haar keuze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. Urbike zal de identiteit van de klant op eerste verzoek meedelen.

Artikel 15. Diverse clausules

15.1. 

Indien een bepaling van de AV ongeldig of onafdwingbaar zou worden bevonden, zal dit niet leiden tot de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de AV, die voor het overige van kracht zal blijven, waarbij de ongeldige of onafdwingbare bepaling zal worden vervangen door een andere waarvan de gevolgen zo dicht mogelijk bij die van deze bepaling zullen liggen. 

15.2. 

Het feit dat Urbike geen gebruik maakt van een van de rechten die haar onder de AVG zijn verleend, betekent niet dat Urbike afstand doet van het recht om op een later tijdstip wel van deze rechten gebruik te maken.

Artikel 16. Prijsindexeringsclausule

De prijzen voor de levering en het onderhoud van uitrusting, zoals vermeld in de offerte of in de overeenkomst, worden jaarlijks automatisch en zonder formaliteiten op 1 januari van elk jaar geïndexeerd volgens de formule:

 

Nieuw bedrag = 

 

 

Prijs*

 

Prijsindex (gezondheid/consumentenprijzen) lopend jaar


Prijsindexcijfer (gezondheidsindexcijfer/indexcijfer van de consumptieprijzen) van het vorige jaar

 

Indexatie kan alleen worden toegepast als de index stijgt. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, transport, verpakkingsmateriaal, vernietiging.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van deze AV wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.